Nyheter

Kort strömavbrott i allmänna utrymmen (inkl hissar) söndag 5/5 kl 15:00-15:01 – Short powercut in public spaces (including elevators) on May 5th at 15:00-15:01

Vi behöver starta om lastbalanseraren för laddstolparna. För att göra detta måste strömmen till de allmänna utrymmena brytas tillfälligt. Detta innebär att:

 • Söndag 5/5 kl 15:00 – Strömmen bryts till de gemensamma utrymmena och kommer åter inom några sekunder.
  • Hissarna bör inte användas under denna tid.
  • Belysning i allmänna utrymmen kommer inte att fungera.
  • Kan eventuellt påverka bredbandet (och därmed TV) under en kortare stund
  • Påverkar EJ hushållsel till resp lägenhet

Vid frågor, kontakta 

Short translation in English: The electricity to the common areas will be cut on Sunday May 5th at 15:00 and will return almost immediately. This means:

 • Sunday May 5th at 15:00, the power will be cut.
  • Elevators will not work
  • Lights in the common areas will not work
  • May impact the broadband and TV for all apartments in the association.
  • Will not affect electricity to the individual appartments.

For questions, please contact 

Påminnelse: Motioner till Årsstämman - Sista dagen är 3/5 är

Har du förslag, synpunkter på förändringar inom Hembygden så skicka in en motion till årsstämman. Motionen skickas till  senast fredag 3 maj.

Årsstämman äger rum torsdag 23 maj kl 18.30 på Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26. Kallelse till stämman kommer att distribueras den 8 maj.

Styrelen

 

Short translation in English: If you have suggestions, views on changes within Hembygden, please submit a motion to the annual general meeting. The motion is sent to no later than Friday 3 May.

The annual general meeting takes place on Thursday 23 May at 18.30 at Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26. Notice of the general meeting will be distributed on 8 May.

The Board

Påminnelse: Enhetlig färg på markiser och balkongskydd / Reminder: Uniform color of awnings and balcony protection

Sedan föreningen bildades för över 20 år sedan har det funnits regler bland ordningsreglerna för vilken färg tyget till markiser och balkongskydd skall ha. Det är omönstrat grått tyg som skall användas vid nyinstallation eller byte/renovering av markiser och balkongskydd (T ex A-Dickson-6088 eller motsvarande).  

Short translation in English: Since the association was formed over 20 years ago, there have been rules in place for what color the fabric for awnings and balcony protection must be. It’s solid gray fabric to be used for new installation or replacement/renovation of awnings and balcony protection (e. g. A-Dickson-6088 or equivalent).

Laddning av större Li-Po batterier till elcykel mm / Charging of larger Li-Po batteries for electric bikes etc

Den enskilt största brandorsaken i flerfamiljshus i Sverige är laddning inomhus av batterier till elcyklar och drönare. Styrelsen rekommenderar starkt att medlemmarna använder sig av laddväskor/påsar vid laddning av större Li-Po batterier inomhus. Skulle olyckan vara framme och batteriet självantänds så kommer den täta eldfasta väskan förhoppningsvis att kväva elden. De flesta hemförsäkringar har ganska omfattande aktsamhetskrav vid laddning av batterier (skall typiskt ske på en hård yta utan brännbart material i närheten, skall ske övervakat och inte över natt eller i en tom lägenhet). Tänk även på att hallen inte är en bra plats då det oftast är utrymningsvägen och gaserna som bildas vid batteribrand är giftiga. Nedan finns exempel på ett par laddväskor för elcykelbatterier samt ett par bilder på hur det kan se ut när en sådan används.

 

Short translation in English: The single biggest cause of fires in multi-tenant buildings in Sweden is indoor charging of batteries for electric bicycles and drones. The board strongly recommends that members use charging cases/bags when charging larger Li-Po batteries indoors. Should the accident happen and the battery self-ignites, the tight fireproof bag will hopefully smother the fire. Most home insurance policies have fairly extensive care requirements when charging batteries (must typically be done on a hard surface without combustible material nearby, must be done under supervision and not overnight or in an empty apartment). Also keep in mind that the hallway is not a good place as it is usually the escape route and the gases formed in the event of a battery fire are very toxic. Below are examples of a couple of charging bags for e-bike batteries, as well as a couple of pictures of how it might look when one is used.

 

Exempel på produkter / Some sample products

 

 

 

 

Problem med portar mot Smedjegatan 3 / Doors towards Smedjegatan 3 not closing properly

Vi har problem med porten ut från återvinningsrummet mot Smedjegatan 3 samt porten till cykelrummet. Hantverkare är beställd. Vänligen tillse att dessa portar går i lås om du använder dem.

We're experiencing issues with the doors to Smedjegatan 3 from the recycling room as well as the bicycle storage room. We've a carpenter that's coming to fix it. In the mean time, please make sure the doors lock behind you - force may need to be applied.