Nyheter

Glöggmingel december 6 / “Glögg” (mulled wine) mingle December 6

Alla medlemmar inbjuds på glöggmingel  i gästlägenheten onsdagen 6/12 kl 18:00-20:00. Titta förbi när det passar och ta en förhandstitt på den uppgraderade gästlägenheten.

Short translation in English: All members are invited to ”glögg” mingle in the guest apartment on Wednesday December 6 between 18:00-20:00. Stop by at your convenience and get a sneak preview of the upgraded guest apartment.

Strukturerat brandskyddsarbete (SBA) / Systematic fire protection work

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ställer krav på företag och ägare av flerfamiljshus (brf) att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). För Brf Hembygden innebär SBA bland annat skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. I praktiken innebär det att föreningens gemensamma ytor som trapphus, entréer och förrådsgångar ska vara helt fria från uppställda föremål. Dessutom att förrådsdörrarna stängs och går i lås samt att brandsläckare och brandfiltar finns på plats. Styrelsen kommer med start i närtid att genomföra månatliga ronderingar för att kontrollera och dokumentera status samt vidta åtgärd vid noterad avvikelse. Rökluckor och brandsläckare kommer årligen att kontrolleras av brandingenjör från Securitas.

Short translation in English: The Act on protection against accidents requires owners of multi-family buildings (like us) to carry out systematic fire protection work. For Brf Hembygden, this means, among other things, the obligation to take measures to prevent fire and to prevent or limit damage as a result of fire. In practice, this means that the association's common areas such as stairwells, entrances and corridors in storage rooms must be completely free of objects. In addition, storage room doors must be closed and locked and that fire extinguishers and fire blankets are in place. The board will carry out monthly rounds to check and document the status and take action in the event of deviations. Smoke hatches and fire extinguishers will be checked annually by a fire engineer from Securitas.

Ny stöld i helgen – vikten av strikt inpasseringskontroll / New theft this weekend – the need for strict entry control

I helgen blev en medlem av med en elspark. För tre veckor sedan hittades en uteliggare som låg och sov i ett av våra trapphus. Detta föranleder styrelsen att återigen påminna om vikten av att vi alla hjälps åt att se till att inga obehöriga kommer in genom våra portar. I korthet måste vi hjälpas åt med:

 • Låt aldrig någon som du inte känner igen följa med dig genom porten. Vänligt men bestämt säg ifrån att du inte känner igen dem och att de får öppna med egen ”blipp” eller använda porttelefonen för att kontakta den som de skall till.
 • Säkerställ att du hör att porten går i lås bakom dig. Om den inte gör det, tryck igen den och felanmäl omgående till styrelsen –
 • Porten Smedjegatan 3 är utrustad med dörröppnare vilket främst är tänkt för handikappade eller när man har händerna fulla. Behöver man använda dörröppnaren är man också ansvarig för att se till att det inte passerar in någon obehörig innan porten stänger sig och går i lås. Vill man inte vänta på detta går det alldeles utmärkt att öppna porten manuellt med låsvredet/tagöppning så stängs den direkt bakom en vid in och utpassering. 
 • Släpp aldrig in någon via porttelefonen som inte är ett besök till er själva.
 • Ställ aldrig upp porten och lämna den obevakad. Om en medlem ser en uppställd och obevakad port, stäng den.

 

Short translation in English: This weekend, an electric scooter was stolen from one of our members. Three weeks ago, a homeless person was found sleeping in one of our stairwells. The board feels obliged to again remind all members about the need to collectively ensure that unauthorized persons can’t get access through our entrances. In short, we all need to:

 • Never let an unknown person accompany you through the entrance. Politely but firmly inform them that you can’t let them in and that they need to use their own tag or use the intercom to contact whomever they’re visiting.
 • Ensure the entrance door locks behind you. If the lock fails to engage, report it immediately to the board –
 • The entrance at Smedjegatan 3 is equipped with door openers, primarily to cater for handicapped people and situations when both hands are occupied. If you need to use the door openers, you’re also responsible to make sure that no unauthorized people will enter behind you before the door closes. If you don’t want to wait, it’s perfectly fine to open the entrance manually – then it will close more or less immediately behind you.
 • Never let anyone in over the Intercom that is not a visitor to you.
 • Never set up the entrance door without supervising it yourself. If a member sees an open entrance door that is unsupervised, close it.

Stort tack till alla som deltog i höstens städdag / A big thank you to everybody who participated in the autumn cleaning

Höstens städdag genomfördes på ny rekordtid tack vare att många engagerade medlemmar slöt upp. Stort tack!

                                           Styrelsen gm Stefan Sundin

 

The autumn cleaning was completed on a new record time, due to many engaged members showing up. A big thank you!

                                           The board of the association by Stefan Sundin

 

Påminnelse: Planerat elavbrott i de gemensamma utrymmena (inkl hissar) på Postgatan 1 och 3 2023-11-03 10:00-11:00 – kan påverka bredband och TV för samtliga hushåll

Föreningen beslutade på föreningsstämman 23-05-25 att installera eluttag på innergården vid en planerad grillplats. För att kunna göra detta behöver elektrikern stänga av elcentralen som förser de gemensamma utrymmena Postgatan 1 och 3 med el. Detta innebär att:

 • Fredag 3/11 kl 10:00 – Strömmen bryts till de gemensamma utrymmena på Postgatan 1 och 3.
  • Hissarna kan inte användas (dessa kommer att blockeras för säkerhets skull så ingen ”fastnar” under strömavbrottet).
  • Belysning i allmänna utrymmen kommer inte att fungera
 • Kan eventuellt påverka portarna P1 och P3 men inpassering kan ske genom övriga portar. Porten Postgatan 3 går alltid att komma in igenom med lägenhetsnyckel.
  • Kan eventuellt påverka bredbandet (och därmed TV) under en kortare stund
  • Påverkar EJ hushållsel till resp lägenhet
  • Efter en kortare stund kommer strömmen tillbaka i de allmänna utrymmena på Postgatan 1 och 3. Hissarna här blir återigen tillgängliga.

Vid frågor, kontakta 

Short translation in English: The electricity to the common areas Postgatan 1 and 3 will be cut on Friday November 3 between 10:00 and 11:00. This means:

 • Friday November 3 at 10:00, the power will be cut.
  • Elevators will not work and will be proactively blocked to ensure no-one gets stuck
  • Lights in the common areas will not work
 • Front doors at Postgatan 1 and 3 may be affected. Other front doors should be working and you can always use the apartment key to open the front door at Postgatan 3.
  • May impact the broadband and TV for all apartments in the association.
  • Will not affect electricity to the individual appartments.

For questions, please contact