Nyheter

Strukturerat brandskyddsarbete (SBA) / Systematic fire protection work

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ställer krav på företag och ägare av flerfamiljshus (brf) att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). För Brf Hembygden innebär SBA bland annat skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. I praktiken innebär det att föreningens gemensamma ytor som trapphus, entréer och förrådsgångar ska vara helt fria från uppställda föremål. Dessutom att förrådsdörrarna stängs och går i lås samt att brandsläckare och brandfiltar finns på plats. Styrelsen kommer med start i närtid att genomföra månatliga ronderingar för att kontrollera och dokumentera status samt vidta åtgärd vid noterad avvikelse. Rökluckor och brandsläckare kommer årligen att kontrolleras av brandingenjör från Securitas.

Short translation in English: The Act on protection against accidents requires owners of multi-family buildings (like us) to carry out systematic fire protection work. For Brf Hembygden, this means, among other things, the obligation to take measures to prevent fire and to prevent or limit damage as a result of fire. In practice, this means that the association's common areas such as stairwells, entrances and corridors in storage rooms must be completely free of objects. In addition, storage room doors must be closed and locked and that fire extinguishers and fire blankets are in place. The board will carry out monthly rounds to check and document the status and take action in the event of deviations. Smoke hatches and fire extinguishers will be checked annually by a fire engineer from Securitas.