Sättningsmätningar

Sättningar  i våra byggnader kan leda till sprickor och andra problem som otäta våtskikt, speciellt om sättningarna är ojämnt fördelade över byggnaderna. Sättningar har mätts under lång tid för våra byggnader. Noggrann mätning sker från en 0-punkt till monterade dubbar, stålpinnar, som sitter fast i våra grundstenar. Mätning sker av 24 stycken dubbar i våra äldre fastigheter. Vår nya fastighet, Packhusplatsen 4B, står direkt på berg genom pålar och sjunker inte alls. Under många år har våra äldre fastigheter sjunkit med ca 1 mm/år. Under byggandet av Götatunneln, 2000 fram till 2006, gjordes mätningar av vår fastighet med det positiva resultatet att sättningarna följde det regelbundna mönster som alltid finns i lergrunder. Sedan 1997 har årliga sättningsmätningar utförts, i de flesta fall av Göteborgs Stadsbyggnadskontor.

Grundvattenmätningar
Grundvattennivån är en viktig parameter att bevaka då våra gamla hurskoppar står på en rustbädd av trä. Om grundvattennivån sjunker för lågt riskerar rustbädden att torka ut och huskropparna börjar då sjunka med sättningsskador som följd. Sedan 2012 mäter vi övre grundvattennivåerna på 16 ställen under våra äldre huskroppar regelbunder. Sedan 2018 gör vi detta i samarbet med en oberoende rådgivare, SBC. Mätningarna görs 2 ggr per år. Grundvattnet har uppvisat normala variationer under mätningarna fram tills detta skrivs (våren 2023)


Ytterligare mätningar
På föreningsstämman 2019-05-16 fick styrelsen genom enhälligt beslut under punkten 15 en bugdetram för att konotrollera status på vår grund och utöka mätning av undre grundvattennivå och portryck på olika djup i marken. Syftet med detta är att kunna se hur dessa värden eventuellt förändras när Västlänken byggs och påverkan på vår fastighet. Efter upphandling gick uppdraget för borrning och installation av grundvattenrör och portrycksstatioer till Sweco Civil AB. Borrning och montering av rör skedde 2020-01-16--17. Mätsystemen driftsattes 2020-02-04 och har sedan dess kontinuerligt levererat mätvärden. Utrustningen använder IoT teknik och mätvärdena som tas var 4:e timme samlas 2 gånger per dygn och lagras på servrar av de oberoende leverantörerna Geotech och Unoson Environment AB. Vi har två mätstationer på vår innergård:

  • Till höger om cykelförrådet, benämnd 2001. Här mäter vi grundvattennivå och portryck på 6 och 15 meters djup. Avstånd till berg är 21 meter.
  • Tiill vänster om dörren till Packhusplatsen 4A, benämnd 2002. Här mäter vi grundvattennivå och portryck på 10 och 19 meters djup. Avstånd till berg är 29 meter. 
Mätstation 2001          
Mätstation 2001                    

Mätstation 2002     
Mätstation 2002
Borrningsarbeten station 2001
Borrning station 2002 ovanifrån
   
Senaste mätdata